Per categorie:  Per soort:

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.

Algemeen
Activiteiten van de Volksuniversiteit staan open voor iedereen boven de 18 jaar, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst.

Inschrijvingen
Aanmelding voor een cursus is schriftelijk of telefonisch mogelijk via het kantoor van de Volksuniversiteit. U dient zich voor een cursus in te schrijven met een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u vinden in het programmaboekje, ophalen op kantoor of downloaden via internet.
Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd naar het kantoor. Persoonlijk afleveren tijdens kantooruren is ook mogelijk. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet worden verwerkt.

Online inschrijven
U kunt zich ook via deze website inschrijven. Ga hiervoor naar de cursus van uw keuze en klik op 'Toevoegen aan inschrijfformulier'. U kunt zich niet online inschrijven indien u niet over een e-mailadres beschikt.

Let op!
U bent pas ingeschreven nadat u uw inschrijving heeft bevestigd via de instructie in de automatische email die u van ons krijgt. Hou dus direct na het verzenden van uw formulier uw email in de gaten!!!

Inschrijving is nog geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving wordt ongeveer een week voor aanvang van de cursus bevestigd. Dit geldt niet voor lezingen.

Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Pas na betaling van het cursusgeld is uw inschrijving definitief.

Betaling
Betaling van de cursus dient plaats te vinden bij de inschrijving en is mogelijk:
• met een eenmalige machtiging. U machtigt via het inschrijfformulier de Volksuniversiteit om het verschuldigde bedrag van het door u aangegeven rekeningnummer te laten afschrijven;
• door contante betaling op kantoor;
• voor cursussen van meer dan 12 lessen bestaat de mogelijkheid om in twee gelijke termijnen te betalen.

Annulering en restitutie
Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht (ook bij lezingen) en het volledige cursusgeld zal worden gerestitueerd.

Wilt u als cursist uw deelname aan een cursus annuleren, dan kan dat tot maximaal vier weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het restant wordt gerestitueerd. Na deze vier weken is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

Slechts bij hoge uitzondering is na bovengenoemde termijn restitutie mogelijk. Indien na aanvang van de cursus door overmacht voortzetting van de cursus niet mogelijk blijkt, kunt u schriftelijk een verzoek tot restitutie van het cursusgeld van de niet gevolgde lessen indienen. Het bestuur zal het verzoek in redelijkheid  beoordelen.

Indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, kunt u iemand zoeken die uw plaats inneemt. Hiervan dient u de Volksuniversiteit voor aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van degene die uw plaats inneemt.

Overige voorwaarden
• De Volksuniversiteit probeert de activiteiten zo goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursisten te organiseren. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken.
Mochten de organisatie of de gang van zaken tijdens de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u altijd uw bezwaren (liefst schriftelijk) bij het bestuur kenbaar maken. Het bestuur zal dan contact met u opnemen om de problemen te bespreken en desgewenst gezamenlijk naar verbetering te zoeken.

• De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

• Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen door de Volksuniversiteit worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht De Volksuniversiteit behoudt zich ook het recht voor om de cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma vermeld staat.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.


line
line

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: